ponedeljak, 18.01.2021

Kontakt

Javno Komunalno Preduzeće "KOMUNALAC"

JKP "Komunalac" spada u kategoriju javnih preduzeća i obavlja delatnost od opšteg interesa za Opštinu Inđija. Od osnivanja 1960. Javno komunalno preduzeće "Komunalac" je više puta menjalo oblik organizovanja, ime i delokrug rada. Poslednja transformacija je obavljena 1994. god. kada je izvršena podela JP "Budućnost" na dva javna komunalna preduzeća, JKP "Komunalac" i JKP ’’Vodovod i kanalizacija’’.Javno preduzeće "Komunalac" u Inđiji je po svom statusu javno preduzeće osnovano radi obavljanja komunalne delatnosti od opšteg interesa za sve građane i privredu. Delokrug rada JKP "Komunalca" obuhvata niz komunalnih delatnosti: održavanje čistoće odnošenjem smeća i čišćenje javnih površina, separacija smeća na mestu nastanka, sahranjivanje i održavanje groblja, podizanje i održavanje zelenih površina, održavanje pijace, hvatanje pasa lutalica i crpljenje atmosferskih i fekalnih voda. JKP "Komunalac" Inđija je razvrstan u kategoriju srednjih preduzeća. Ukupan broj radnika je 148. Plan rada i razvijanja preduzeća je u skladu sa orijentacijom ka modernoj i tržišnoj usmerenosti u pružanju komunalnih usluga. Cilj preduzeća je da se uveća efikasnost obavljanja poslova u komunalnim delatnostima, da se poboljša kvalitet i poveća obim ponude komunalnih usluga, kao i da svi raspoloživi resursi daju optimalne ekonomske efekte.

Direktor:

- Direktor preduzeća

dipl. ekon. Dušan Lemaić

- Rukovodilac Tehničkog sektora

dipl. men. saobraćaja Srđan Lemaić

Sektor komunalnih delatnosti:

- Šef službe upravljanja komunalnim otpadom i održavanjem :

dipl. ing. Branislav Milenković

- Šef službe zelenila,čistoće i održavanja groblja :

dipl. ing. Jelena Janković

Služba računovodstveno-finansijskih poslova:

- Rukovodilac finansijskog sektora:

ecc. Zorica Rupić

Služba opštih i pravnih poslova:

- Rukovodilac sektora opštih i pravnih poslova:

dipl. pravnik Milorad Božić

Direkcija JKP "Komunalac" kontakt:

Javno komunalno preduzeće "Komunalac" Inđija

Ul. Vojvode Stepe 20/III

tel:

022/561-002;

022/561-281;

022/552-325;

Besplatan poziv

0800/322-325

fax:

022/561-343

e-mail: komunalac@indjija.net

e-mail: nabavke@komunalac-indjija.com

Poslovnice JKP "Komunalac"

Srednje groblje

tel: 022/557-469

Beška groblje

tel: 022/570-967

Novo groblje:

022/557-485

Radna jedinica Maradik:

022/506-636

Cvećara "Komunalac":

022/559-485

Tekući računi:

NLB banka A.D.- Beograd

Račun: 310-0000000004068-37

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd

Račun: 170-0030008455000-73

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd

Račun: 105-0000000086020-86

Banca Intesa A.D.- Beograd

Račun: 160-0000000108850-28

Komercijalna banka A.D.- Beograd

Račun: 205-0000000065064-60

Ministarstvo finansija Uprava za trezor

Račun: 840-0000000584743-47