ponedeljak, 18.01.2021

Cenovnik

Cenovnik

JKP "Komunalac" spada u kategoriju javnih preduzeća i obavlja delatnost od opšteg interesa za Opštinu Inđija. Od osnivanja 1960. Javno komunalno preduzeće "Komunalac" je više puta menjalo oblik organizovanja, ime i delokrug rada. Poslednja transformacija je obavljena 1994. god. kada je izvršena podela JP "Budućnost" na dva javna komunalna preduzeća, JKP "Komunalac" i JKP ’’Vodovod i kanalizacija’’.Javno preduzeće "Komunalac" u Inđiji je po svom statusu javno preduzeće osnovano radi obavljanja komunalne delatnosti od opšteg interesa za sve građane i privredu. Delokrug rada JKP "Komunalca" obuhvata niz komunalnih delatnosti: održavanje čistoće odnošenjem smeća i čišćenje javnih površina, separacija smeća na mestu nastanka, sahranjivanje i održavanje groblja, podizanje i održavanje zelenih površina, održavanje pijace, hvatanje pasa lutalica i crpljenje atmosferskih i fekalnih voda. JKP "Komunalac" Inđija je razvrstan u kategoriju malih preduzeća. Ukupan broj radnika je 148. Plan rada i razvijanja preduzeća je u skladu sa orijentacijom ka modernoj i tržišnoj usmerenosti u pružanju komunalnih usluga. Cilj preduzeća je da se uveća efikasnost obavljanja poslova u komunalnim delatnostima, da se poboljša kvalitet i poveća obim ponude komunalnih usluga, kao i da svi raspoloživi resursi daju optimalne ekonomske efekte.

Aktuelni cenovnik preuzmite na sl.linku

Cenovnik(stari)

Cenovnik (važi od 01.11.2020.)